دکتر علیرضا مجیدی

_ دکتری تخصصی تغذیه طیور(PhD)
_ مشاور کارخانجات تولید خوراک و مکمل های طیور
_ مشاور مدیریت و پرورش طیور
ارتباط با مدیر فنی
09123898616